Reset Password

Your search results

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatst bijgewerkt op 15 februari 2024
AKKOORD MET ONZE JURIDISCHE VOORWAARDEN
Wij zijn Houses of Europe (‘Bedrijf‘, ‘wij‘, ‘ons‘ of ‘onze‘), een bedrijf dat in Spanje is geregistreerd aan de Calle Fuego 88, Orihuela , Alicante 03189. Ons BTW-nummer is ESZ1225454L.
Wij beheren de website
http://www.housesofeurope.com
(de ‘Site‘), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar of linken naar deze juridische voorwaarden (de ‘Juridische voorwaarden‘) (gezamenlijk de ‘Diensten‘).
Wij bieden een platform om huiseigenaren in staat te stellen hun woning te verhuren.
U kunt telefonisch contact met ons opnemen op +34 6 13 627 378, e-mail op info@housesofeurope.com, of per post naar Calle Fuego 88, Orihuela , Alicante 03189, Spanje.
Deze juridische voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (‘you‘), en Houses of Europe, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat u, door toegang te krijgen tot de Diensten, al deze Juridische Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.
We zullen u vooraf op de hoogte stellen van geplande wijzigingen in de Diensten die u gebruikt. De gewijzigde juridische voorwaarden worden van kracht op het moment dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld door info@housesofeurope.com, zoals vermeld in het e-mailbericht. Door de Diensten te blijven gebruiken na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden.
De Diensten zijn bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen gebruik maken van of zich registreren voor de Diensten.
We raden u aan een kopie van deze juridische voorwaarden af te drukken voor uw administratie.
INHOUDSOPGAVE
1. ONZE DIENSTEN
De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de Diensten is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Diensten vanaf andere locaties dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is.
De Diensten zijn niet afgestemd om te voldoen aan branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties onderworpen zouden zijn aan dergelijke wetten, mag u de Diensten niet gebruiken. U mag de Diensten niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Ons intellectueel eigendom
Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Diensten, met inbegrip van alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen in de Diensten (gezamenlijk de ‘Inhoud’), evenals de handelsmerken, dienstmerken en logo’s die daarin zijn opgenomen (de ‘Merken’).
Onze inhoud en merken worden beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten (en diverse
intellectuele-eigendomsrechten en wetgeving inzake oneerlijke concurrentie) en verdragen in het Verenigd Koninkrijk
Staten en over de hele wereld.
De Inhoud en Merken worden in of via de Diensten ‘AS IS’ uitsluitend geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of interne zakelijke doeleinden.
Uw gebruik van onze diensten
Onder voorbehoud van uw naleving van deze Juridische Voorwaarden, met inbegrip van het gedeelte ‘VERBODEN ACTIVITEITEN’

hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om:

 • toegang te krijgen tot de Diensten; en
 • een kopie te downloaden of af te drukken van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen.
uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of interne zakelijke doeleinden.
Behalve zoals uiteengezet in dit artikel of elders in onze Juridische Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Diensten en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd,
geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd,
vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd
voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming.
Als u gebruik wilt maken van de Diensten, Inhoud of Merken anders dan uiteengezet in dit artikel of elders in onze Juridische voorwaarden, kunt u uw verzoek richten aan: info@housesofeurope.com. Als we u ooit toestemming geven om een deel van onze Diensten of Inhoud te plaatsen, te reproduceren of openbaar weer te geven, moet u ons identificeren als de eigenaren of licentiegevers van de Diensten, Inhoud of Merken en ervoor zorgen dat een auteursrecht- of eigendomsvermelding verschijnt of zichtbaar is bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze Inhoud.
Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Diensten, Inhoud en Merken.
Elke schending van deze Intellectuele Eigendomsrechten vormt een wezenlijke schending van onze Juridische Voorwaarden en uw recht om onze Diensten te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd.
Uw inzendingen en bijdragen
Lees dit artikel en het gedeelte ‘
VERBODEN ACTIVITEITEN’
zorgvuldig door voordat u onze Diensten gebruikt om inzicht te krijgen in de (a) rechten die u ons geeft en (b) verplichtingen die u hebt wanneer u inhoud plaatst of uploadt via de Diensten.
Inzendingen: Door ons rechtstreeks een vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de Diensten (‘Inzendingen’) te sturen, gaat u ermee akkoord alle intellectuele eigendomsrechten op een dergelijke Inzending aan ons over te dragen. U gaat ermee akkoord dat wij eigenaar zijn van deze inzending en recht hebben op het onbeperkte gebruik en de verspreiding ervan voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.
Bijdragen: De Diensten kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit waarin u inhoud en materialen kunt maken, indienen, posten, weergeven, verzenden, publiceren, distribueren of uitzenden naar ons of via de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s, muziek, afbeeldingen, opmerkingen, recensies, beoordelingssuggesties, persoonlijke informatie of ander materiaal (‘Bijdragen’). Elke inzending die openbaar wordt geplaatst, wordt ook behandeld als een bijdrage.
U begrijpt dat Bijdragen zichtbaar kunnen zijn voor andere gebruikers van de Diensten en mogelijk via websites van derden.
Wanneer u bijdragen plaatst, verleent u ons een licentie (inclusief het gebruik van uw naam, handelsmerken en logo’s): Door Bijdragen te plaatsen, verleent u ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie om: uw Bijdragen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw afbeelding, naam en stem) te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, te verkopen, door te verkopen, te publiceren, uit te zenden, te hertitelen, op te slaan, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar weer te geven, opnieuw te formatteren, te vertalen, uit te trekselen (geheel of gedeeltelijk) en uw Bijdragen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw afbeelding, naam en stem) voor welk doel dan ook te exploiteren, commerciële, reclame- of anderszins, om afgeleide werken te maken van, of op te nemen in andere werken, uw Bijdragen, en om de licenties die in deze sectie worden verleend in sublicentie te geven. Ons gebruik en distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.
Deze licentie omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt.
Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je plaatst of uploadt: Door ons Inzendingen te sturen en/of Bijdragen te plaatsen via enig deel van de Diensten of door Bijdragen toegankelijk te maken via de Diensten door uw account via de Diensten te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, doet u het volgende:
 • bevestigen dat u onze ‘VERBODEN ACTIVITEITEN‘ en zal geen Inzendingen plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden via de Diensten, noch enige Bijdrage plaatsen die illegaal, intimiderend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, pestend, beledigend, discriminerend, bedreigend voor een persoon of groep, seksueel expliciet, vals, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend is;
 • voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand doen van alle morele rechten op een dergelijke Inzending en/of Bijdrage;
 • garanderen dat dergelijke Inzendingen en/of Bijdragen origineel van u zijn of dat u over de nodige rechten en licenties beschikt om dergelijke Inzendingen en/of Bijdragen in te dienen en dat u de volledige bevoegdheid hebt om ons de bovengenoemde rechten te verlenen met betrekking tot uw Inzendingen en/of Bijdragen; en
 • garanderen en verklaren dat uw inzendingen en/of bijdragen geen vertrouwelijke informatie vormen.
U bent als enige verantwoordelijk voor uw Inzendingen en/of Bijdragen en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons te vergoeden voor alle verliezen die wij kunnen lijden als gevolg van uw schending van a) deze afdeling, (b) de intellectuele eigendomsrechten van derden, of (c) toepasselijk recht.
We kunnen uw inhoud verwijderen of bewerken: Hoewel we niet verplicht zijn om Bijdragen te controleren, hebben we het recht om Bijdragen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of te bewerken als we naar onze redelijke mening van mening zijn dat dergelijke Bijdragen schadelijk zijn of in strijd zijn met deze Juridische Voorwaarden. Als we dergelijke Bijdragen verwijderen of bewerken, kunnen we ook uw account opschorten of uitschakelen en u aangeven bij de autoriteiten.
Inbreuk op het auteursrecht
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Diensten inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit of beheert, raadpleeg dan onmiddellijk het gedeelte ‘
AUTEURSRECHTSCHENDINGEN’
hieronder.
3. VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEBRUIKER
Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratiegegevens die u indient
waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn; (
2) u zult de juistheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u handelingsbekwaam bent en ermee instemt deze Juridische Voorwaarden na te leven; (4) u bent niet minderjarig
in het rechtsgebied waarin u woont
; (5) u geen toegang zult krijgen tot de Diensten via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of
anderszins; (
6) u de Diensten niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Diensten niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.
Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de Diensten (of een deel daarvan) te weigeren.
4. GEBRUIKER REGISTRATIE

Het kan zijn dat u zich moet registreren om gebruik te kunnen maken van de Diensten. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

5. AANKOPEN EN BETALING
Wij accepteren de volgende betaalmethoden:
-Visum
– Mastercard (Engelstalig)
– Amerikaanse Express
-Ontdekken
– PayPal
-ideaal
– Apple Betalen
– Google Betalen
U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die via de Diensten worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsgegevens onmiddellijk bij te werken, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen worden in euro’s.
U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de prijzen die op dat moment van kracht zijn voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u machtigt ons om dergelijke bedragen in rekening te brengen bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al om betaling hebben gevraagd of ontvangen.
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Diensten is geplaatst, te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
6. ABONNEMENTEN
Facturering en verlenging
Uw abonnement loopt door en wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt. U stemt ermee in dat wij uw betaalmethode op terugkerende basis in rekening brengen zonder dat u uw voorafgaande goedkeuring nodig heeft voor elke terugkerende afschrijving, totdat u de betreffende bestelling annuleert. De duur van uw factureringscyclus is afhankelijk van het type abonnement dat u kiest toen u zich abonneerde op de Services.
Afgelasting
U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen door in te loggen op uw account. Uw opzegging gaat in aan het einde van de huidige betaalde termijn. Als u vragen heeft of niet tevreden bent over onze diensten, kunt u een e-mail sturen naar info@housesofeurope.com.
Wijzigingen in de kosten
We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in het abonnementsgeld en zullen eventuele prijswijzigingen aan u meedelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
7. BELEID
Alle verkopen zijn definitief en er wordt geen restitutie verleend.
8. VERBODEN ACTIVITEITEN
U mag de Diensten niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Diensten beschikbaar stellen. De Diensten mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons zijn onderschreven of goedgekeurd.
Als gebruiker van de Diensten gaat u ermee akkoord om:
 • Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Diensten om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers te bedriegen, te bedriegen of te misleiden, met name bij pogingen om gevoelige accountgegevens zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de Diensten, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Diensten en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
 • Naar onze mening ons en/of de Diensten in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
 • Informatie verkregen van de Diensten te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.
 • Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 • De Diensten te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Ongeoorloofd framen van of linken naar de Diensten.
 • Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), die het ononderbroken gebruik en genot van de Diensten door een partij verstoren of het gebruik, de kenmerken, functies, de werking of het onderhoud van de Diensten wijzigen, aantasten, verstoren, wijzigen of verstoren.
 • Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • De kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige inhoud te verwijderen.
 • Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, clear graphics interchange formats (‘gifs’), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als ‘spyware’ of ‘passieve verzamelingsmechanismen’ of ‘pcms’).
 • Het verstoren, verstoren of onnodig belasten van de Diensten of de netwerken of diensten die verbonden zijn met de Diensten.
 • Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Diensten aan u.
 • Proberen maatregelen van de Diensten te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Diensten of een deel van de Diensten te voorkomen of te beperken.
 • De software van de Diensten te kopiëren of aan te passen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving, het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Services.
 • Behalve als dit het gevolg kan zijn van het gebruik van een standaard zoekmachine of internetbrowser, gebruiken, starten, ontwikkelen of distribueren van een geautomatiseerd systeem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, robots, cheat-hulpprogramma’s, scrapers of offline lezers die toegang hebben tot de Diensten, of het gebruiken of starten van ongeoorloofde scripts of andere software.
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Diensten.
 • Ongeoorloofd gebruik maken van de Diensten, met inbegrip van het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • De Diensten te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Diensten en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
 • Je profiel verkopen of op een andere manier overdragen.
 • De Diensten gebruiken om te adverteren of aan te bieden goederen en diensten te verkopen.
9. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Diensten kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit, en kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden naar ons of op de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, geschriften, video, audio, foto’s, grafieken, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk ‘Bijdragen’). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Diensten en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verzendt worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. Wanneer u Bijdragen aanmaakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 • Het creëren, distribueren, verzenden, openbaar vertonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van derden.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om uw Bijdragen te gebruiken en om ons, de Diensten en andere gebruikers van de Diensten te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Diensten en deze Juridische Voorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijwaring en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Diensten en deze Juridische voorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 • Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
 • Uw Bijdragen worden niet gebruikt om een andere persoon lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van mensen te promoten.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving of regels.
 • Uw bijdragen schenden de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Juridische voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Diensten in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Juridische Voorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Diensten te gebruiken.

 

10. BIJDRAGE LICENTIE

Door uw Bijdragen aan enig deel van de Diensten te plaatsen, verleent u ons automatisch een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie om te hosten, te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, door te verkopen, te publiceren, uit te zenden, te hertitelen, te archiveren, op te slaan, in cache op te slaan, in het openbaar uit te voeren, dergelijke Bijdragen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw afbeelding en stem) publiekelijk weer te geven, opnieuw te formatteren, te vertalen, te verzenden, uit te trekselen (geheel of gedeeltelijk) en te distribueren voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken van dergelijke Bijdragen voor te bereiden of op te nemen in andere werken, en sublicenties van het voorgaande te verlenen en toe te staan. Het gebruik en de verspreiding kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op alle vormen, media of technologieën die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn bevestigd in uw Bijdragen.
Wij claimen geen eigendom van uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw Bijdragen die door u op enig gebied van de Diensten worden verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Diensten en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontslaan van alle verantwoordelijkheid en u te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.
We hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) om Bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op geschiktere locaties op de Diensten te plaatsen; en (3) om Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, vooraf te screenen of te verwijderen. Wij zijn niet verplicht om uw Bijdragen te controleren.
11. RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN
We kunnen u gebieden op de Diensten aanbieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Bij het plaatsen van een beoordeling moet u voldoen aan de volgende criteria: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw reviews mogen geen aanstootgevende godslastering, beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) u mag niet gelieerd zijn aan concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de rechtmatigheid van gedragingen; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positieve als negatieve.
We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, afwijzen of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs niet als iemand beoordelingen aanstootgevend of onjuist vindt. Beoordelingen worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen als gevolg van een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot beoordelingen te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, op welke manier dan ook te verzenden, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.
12. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN
De Diensten kunnen links naar andere websites (‘Websites van derden’) bevatten (of u kunt via de Site worden toegestuurd), evenals artikelen, foto’s, tekst, grafieken, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (‘Inhoud van derden’). Zulk Derde partij Websites en Derde partij Inhoud wordt door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die toegankelijk zijn via de diensten of andere Derde partij Inhoud die is geplaatst op, beschikbaar is via of is geïnstalleerd vanaf de Diensten, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de Derde partij Websites of de Derde partij Tevreden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons. Als u besluit de Diensten te verlaten en toegang te krijgen tot de Websites van Derden of om Inhoud van Derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Juridische Voorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te lezen, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u navigeert vanuit de Diensten of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanuit de Diensten. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen via andere websites en van andere bedrijven worden gedaan, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden, niet onderschrijven en dat u ons vrijwaart van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien stelt u ons vrij van alle verliezen die u lijdt of schade die u lijdt en die op enigerlei wijze voortvloeit uit of voortvloeit uit inhoud van derden of contact met websites van derden.
13. BEHEER VAN DIENSTEN
Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Diensten te controleren op schendingen van deze Juridische Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze juridische voorwaarden overtreedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aangeven van een dergelijke gebruiker bij wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, de toegang ertoe te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of uit te schakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, uit de Diensten te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) de Diensten anderszins te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Diensten te vergemakkelijken.
14. PRIVACYBELEID
We geven om de privacy en beveiliging van gegevens. Lees ons privacybeleid: https://housesofeurope.com/gdpr-terms-and-conditions/. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Juridische Voorwaarden. Houd er rekening mee dat de Diensten worden gehost in Nederland. Als u de Diensten verkrijgt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die afwijken van de toepasselijke wetgeving in Nederland, dan draagt u door uw voortgezet gebruik van de Diensten uw gegevens over aan Nederland, en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in Nederland.
15. INBREUKEN OP HET AUTEURSRECHT
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Diensten inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit of beheert, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens (een ‘Kennisgeving’). Een kopie van uw Melding wordt verzonden naar de persoon die het materiaal dat in de Melding wordt geadresseerd, heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u op grond van de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u in een Kennisgeving een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Dus als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Diensten bevindt of waarnaar wordt gelinkt inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.
16. DUUR EN BEËINDIGING
Deze juridische voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Diensten gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN EEN PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WE KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK GEWENST MOMENT HEBT GEPLAATST, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.
Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en voorlopige maatregelen.
17. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Diensten op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie over onze diensten bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de Diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten.
We kunnen niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Diensten, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Diensten op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten tijdens downtime of stopzetting van de Diensten. Niets in deze Juridische Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Diensten te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.
18. TOEPASSELIJK RECHT
Deze juridische voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Spanje, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als u uw gewone verblijfplaats in de EU heeft en u een consument bent, geniet u bovendien de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van de wet in uw land van verblijf. Houses of Europe en uzelf stemmen er beiden mee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Alicante, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw rechten op het gebied van consumentenbescherming met betrekking tot deze juridische voorwaarden te verdedigen in Spanje, of in het EU-land waarin u woont.
19. GESCHILLENBESLECHTING
Informele onderhandelingen
Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Juridische voorwaarden (elk een ‘Geschil’ en gezamenlijk de ‘Geschillen’) die door u of ons (afzonderlijk, een ‘Partij’ en gezamenlijk de ‘Partijen’) worden aangespannen, komen de Partijen overeen om eerst te proberen om gedurende ten minste dertig (30) dagen informeel te onderhandelen over een Geschil (met uitzondering van de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) voordat arbitrage wordt gestart. Deze informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.
Bindende arbitrage
Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de Partijen bij deze Juridische Voorwaarden zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de Arbitrage en de Interne Regels van het Europees Hof van Arbitrage die deel uitmaken van het Europees Centrum voor Arbitrage met zetel in Straatsburg, en die van kracht zijn op het moment dat het verzoek om arbitrage wordt ingediend, en waarvan de goedkeuring van deze clausule een aanvaarding inhoudt. De plaats van arbitrage is Orihuela, Spanje. De voertaal is Nederlands of Engels. De toepasselijke regels van materieel recht zijn het recht van Spanje.
Beperkingen
De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal blijven tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, a) arbitrage mag niet worden samengevoegd met een andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid voor een Geschil om te worden beslecht op basis van een collectieve actie of om gebruik te maken van procedures voor collectieve acties; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil aan te spannen in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen.
Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage
De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) geschillen die tot doel hebben de intellectuele eigendomsrechten van een partij af te dwingen of te beschermen, of die betrekking hebben op de geldigheid ervan; (b) een Geschil met betrekking tot, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en c) een vordering tot staking. Indien deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de Partijen ervoor kiezen om een Geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en een dergelijk Geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de hierboven vermelde rechtbanken, en de Partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.
20. CORRECTIES
Er kan informatie op de Diensten staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.
21. DISCLAIMER
DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN ‘AS IS’ EN ‘AS AVAILABLE’. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF MOBIELE APPLICATIES DIE AAN DE DIENSTEN ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT VAN OF NAAR DE DIENSTEN, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE DIENSTEN KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DE DIENSTEN. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE DIENSTEN, EEN WEBSITE MET EEN HYPERLINK OF EEN WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE WORDT WEERGEGEVEN IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET MONITOREN VAN EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN EXTERNE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELK MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIG TE ZIJN.
22. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERSLUIDENDE BEPALING IN DIT DOCUMENT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U OM WELKE REDEN DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT DE
BEDRAG DAT U AAN ONS HEBT BETAALD GEDURENDE DE PERIODE VAN DRIE (3) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET ONTSTAAN VAN EEN RECHTSVORDERING
.
BEPAALDE AMERIKAANSE STAATSWETTEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEEFT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.
23. VRIJWARING
U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren,
gelieerde ondernemingen, en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en
werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van
redelijke honoraria en onkosten van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of
voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de Diensten; (3) schending van deze Juridische Voorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Juridische Voorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Diensten met wie u via de Diensten in contact bent gekomen. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we hiervan op de hoogte zijn.
24. GEBRUIKERSGEGEVENS
We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Diensten verzendt met het oog op het beheer van de
prestaties van de Diensten, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups maken
van gegevens, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u doorgeeft of die
heeft betrekking op een activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Diensten. U gaat akkoord
dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of beschadiging van een dergelijke
gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht om actie tegen ons in te stellen dat voortvloeit uit een dergelijke
verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.
25. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
Het bezoeken van de Diensten, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Diensten verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE GEGEVENS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN GEGEVENS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE DIENSTEN ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van tegoeden op een andere manier dan langs elektronische weg.
26. GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË
Als er een klacht is
met ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N
112, Sacramento, Californië 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916)
445-1254.
27. ALLERLEI
Deze Juridische Voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de Diensten of met betrekking tot de Diensten zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of enige bepaling van deze Juridische Voorwaarden zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Deze juridische voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. We kunnen te allen tijde een deel of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Juridische Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling scheidbaar geacht van deze Juridische Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tot stand gekomen tussen u en ons als gevolg van deze Juridische Voorwaarden of het gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat deze juridische voorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweren die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze juridische voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze juridische voorwaarden uit te voeren.
28. NEEM CONTACT MET ONS OP
Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Diensten, kunt u contact met ons opnemen via:
Houses of Europe
Calle Fuego 88
Orihuela , Alicante 03189
Spanje
Telefoon: +34 6 13 627 378
info@housesofeurope.com